Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Op al mijn opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail zijn geaccepteerd, zijn de volgende betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Tarief
Een redactieopdracht wordt aangenomen op basis van een vooraf vastgesteld tarief per woord. Een coachingsopdracht wordt aangenomen op basis van een los uurtarief of trajectprijs. Indien er vooraf geen afspraken zijn gemaakt wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk gemaakte uren op basis van het op dat moment geldende maximale uurtarief. Het tarief wordt in samenspraak vastgesteld op basis van het type werkzaamheden.

Levering
De oplevering van de opdracht geschiedt op een af te spreken tijdstip of zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking én na correcte aanlevering van alle gegevens en materialen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden verstrekt.

Ineke Hogema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Ineke Hogema het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Facturering
De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van een vooraf vastgesteld tarief per woord of van werkelijk gemaakte uren geschiedt achteraf. De facturering van een coachingtraject geschiedt in een, twee of vier termijnen. In het contract met betrekking tot het auteurscoachingtraject worden de afspraken over de facturering weergegeven en ondertekend.

Betaling
De betalingstermijn die wordt aangehouden bedraagt 8 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Ineke Hogema zich het recht voor om een herinnering te versturen waarbij 5% extra kosten in rekening worden gebracht wegens overschrijding van de vervaldatum. Bij uitblijvende betaling wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Aansprakelijkheid
Ineke Hogema kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.